UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA

Gwarantuje ono zwrot kosztów: bezpośredniej pomocy lekarskiej łącznie z kosztami transportu do ambulatorium lub szpitala, dalszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego fale tylko do momentu, gdy stan chorego pozwoli na przewiezienie go do kraju), badań, zabiegów, operacji, lekarstw I środków opatrunkowych, podróży powrotnej poszkodowanego, jeżeli transport taki zalecany jest przez lekarza, oraz podróży, utrzymania i noclegu osoby towarzyszącej choremu w drodze do kraju {wydatki liczone za każdy dzień pobytu średnio przez okres do 7 dni od daty zajścia zdarzenia), naprawę i zakup protez, aparatów wspomagających narządy zmysłów i ruchu w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane było z wypadkiem powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu.

Cena polisy zależy od czasu jej obowiązywania, zwykle dzielonego na okres miesiąca (lub do 30 dni) i powyżej miesiąca (powyżej 30 dni), oraz kwoty gwarancyjnej, do wysokości której towarzystwa ubezpieczeniowe zwracają poniesione przez osobę ubezpieczoną wydatki na leczenie spowodowane nagłą chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem. Składka na ubezpieczenie obejmujące całą Europę, a więc również

Portugalię, wynosi obecnie średnio: przy pobycie do 30 dni od 0,60 do 0,90 $ na każdy dzień w zależności od wysokości kwoty gwarancyjnej (między 10 tys. a 25 tys. $): powyżej 30 dni składka jest niższa i wynosi ok, 0,45 – 0,70 $ na dzień.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest dokładnie zapoznać się z treścią polisy i proponowanymi warunkami. Często towarzystwa ubezpieczeniowe stosują system zniżek, dotyczących dzieci i młodzieży (10-30 % zniżki), uczestników imprez organizowanych przez biura podróży, będące agenlami danego towarzystwa (średnio 10 % zniżki) lub zorganizowanych wyjazdów grupowych (wysokość zniżki waha się między 10120 % dla grup liczących zazwyczaj nie mniej niż 16 osób). Bonitikaty mogą także obejmować wyjeżdżających w okresie wakacyjnym. Cena polisy wzrasla dla osób starszych, najczęściej powyżej 60. lub 70, roku życia. Za dodatkową opłatą można ubezpieczyć się od kosztów leczenia stomatologicznego, a także kosztów leczenia związanego z wypadkami w sporcie wyczynowym, alpinizmie i speleologii. Osoby podejmujące pracę za granicą, po opłaceniu dodatkowej składki również mogą wykupić stosowne ubezpieczenie kosztów leczenia.

POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

W przypadku zaistnienia konieczności poddania się leczeniu szpitalnemu wykupiona w Polsce polisa może uchronić przed pokrywaniem opłat z własnych pieniędzy, o ile polskie towarzystwo współpracuje z dużym zachodnioeuropejskim partnerem, gwarantującym przez sieć swych pośredników uregulowanie kosztów bezpośrednio na miejscu.

Należy wówczas zadzwonić pod wskazany w informatorze bądź w polisie numer telefonu i zgłosić zdarzenie. Szpital prześle pośrednikowi polisę, dołączając do niej rachunek z określeniem świadczonej pomocy, wyciąg z historii choroby z podaną przyczyną zachorowania i pełną nazwą choroby. W podobnej sytuacji towarzystwa, które nie mają zagranicznych pośredników, przewidują możliwość dokonania płatności walutowej bezpośrednio na konto szpitala lub lekarza. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy szpital lub lekarz zaufają nam i naszemu ubezpieczycielowi na tyle, by bez gwarancji zwrotu poniesionych wydatków kontynuować leczenie.

Jeśli nie korzystamy z pomocy pośrednika, należy pamiętać, by w przypadku nawet drobnej pomocy lekarskiej, zakupu leków czy środków opatrunkowych starać się uzyskać dokumentację lekarską oraz skrzętnie zbierać wszelkie rachunki i dowody poniesionych wydatków. Po powrocie do kraju należy w ciągu 7 dni zgłosić się do swojego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego i przedstawić wszystkie rachunki i dokumenty. Po dokonaniu rozliczenia ubezpieczony otrzymuje 100-procentowy zwrot poniesionych kosztów do wysokości sumy gwarancyjnej. Opieka towarzystwa rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie jako początek ubezpieczenia. Do określenia sumy gwarancyjnej wskazanej na polisie w złotych, przyjmuje się średni kurs dolara amerykańskiego według uslaleń NBP w dniu wypłacania odszkodowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>